Strona w budowie

Aktualności


ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA OD WRZEŚNIA

Unieważnienie postępowania

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej z siedzibą przy ul. Jana Brożka 1A, 01-442 Warszawa, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej - działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, informuje,
iż unieważnia przedmiotowe postępowanie zgodnie z art.93 ust. 1 pkt. 4.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA [pdf]

PrzetargOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1a,

wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturanej.

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]

SIWZ [PDF]

Dokumentacja projektowa [RAR]

KontaktZespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej

ul. Jana Brożka 1a

01-442 Warszawa

tel.: 22 836 13 13

e-mail: sekretariat@zwpek.pl