Strona w budowie

Aktualności


Informacja z otwarcia ofert

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej z siedzibą przy ul. Jana Brożka 1A, 01-442 Warszawa, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 - tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonania zadania pn. "Termomodernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej". - działając na podstawie art. 92 ust. 2 informuje, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowalanych "CASTOR" Tadeusz Kuhm, ul. Belgradzka 10/2, 02-793 Warszawa
za cenę realizacji zamówienia 914.913,09 zł brutto.

WYNIKI [pdf]

Rada RodzicówRADA RODZICÓW ZWPEK (zgodnie ze Statutem ZWPEK oraz Regulaminem Rady Rodziców)

USTALIŁA SKŁADKĘ MIESIĘCZNĄ W WYSOKOŚCI 30 ZŁ. - KWARTAŁ : 70 ZŁ.

RODZEŃSTWA:
- ZA 2 DZIECKO : 20 ZŁ. /KWARTAŁ :130 zł. tj. 70 zł + 60 zł. /,
- ZA 3 DZIECKO : 10 ZŁ. / KWARTAŁ :160 zł. tj. 70 zł.+ 60zł + 30zł. /


WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA NR KONTA:
Numer konta: 18 1240 2034 1111 0000 0307 2518
Bank: PKO S.A. XIII O/Warszawa

KontaktZespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej

ul. Jana Brożka 1a

01-442 Warszawa

tel.: 22 836 13 13

e-mail: sekretariat@zwpek.pl